چرا اینستاگرام حساب ما را مسدود می کند؟ اگر مطابق با قوانین اینستاگرام فعالیت نکنید، این شرکت حساب شما را مسدود می کند.   پس از مسدود شدن حساب اینستاگرام باید چه کنیم که دوباره فعال شود؟